Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. REJESTRACJA

§ 3.  ZAKRES USŁUG

§4. USŁUGI ODPŁATNE

§5. ZAWARCIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 6. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

§ 11. WARUNKI TECHNICZNE

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

Przed rozpoczęciem korzystania z portalu prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 

Rozpoczęcie korzystania z portalu oznacza dobrowolną akceptację wszystkich postanowień poniższego regulaminu i prawnie wiążące zobowiązanie się do ich przestrzegania. Przed skorzystaniem z portalu prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższym regulaminem. Prosimy o niekorzystanie z portalu, jeżeli nie akceptują Państwo jakiegokolwiek postanowienia regulaminu.

 

 

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU

„PLASTEREK"

 

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Portal „plasterek.pl" jest portalem internetowym o tematyce społecznej i psychologicznej, prowadzonym przez Dariusza Siatkę „SILOE", ul. Kościuszki 36, 32 - 005 Niepołomice, NIP 675-118-27-14, REGON 120761157, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 4695/2010 prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, dostępnym w publicznej sieci Internet pod adresem www.plasterek.pl.

 

2.    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a)      Portal - portal o tematyce społecznej i psychologicznej dostępny pod adresem www.plasterek.pl., w którym Administrator oferuje usługi obejmujące porady i terapie psychologiczne świadczone przez zawodowych psychologów i inne osoby legitymujące się wykształceniem i doświadczeniem w szeroko rozumianej problematyce społecznej (pedagogicznej), mediacje oraz grupy, gdzie poprzez wzajemną wymianę doświadczeń użytkownicy udzielają sobie nawzajem wsparcia psychologicznego. W Portalu znajduje się dział kathersis, baza wiedzy, gdzie zamieszczone są artykuły i opracowania o tematyce psychologicznej oraz baza adresowa zawierająca wykaz wszystkich publicznych placówek zajmujących się pomocą psychologiczną i psychiatryczną, w tym także wybranych placówek niepublicznych.

b)      Administrator - właściciel portalu www.plasterek.pl,

c)      Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do wybranych usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego,

d)      Gość - osoba fizyczna niezarejestrowana, która może odwiedzać i przeglądać ogólnie dostępne zasoby portalu bez rejestracji, 

e)      Partner - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dostarczająca treści lub usługi, w ramach funkcji i użyteczności Portalu, działająca na podstawie umowy zawieranej z Administratorem,

f)        Konto - należy przez to rozumieć miejsce w portalu dostępne po zalogowaniu, czyli podaniu nicku i hasła. Miejsce, gdzie użytkownik ma dostęp do pełnej funkcjonalności portalu, tj. zarządzania swoim profilem, korzystania z usług psychologicznych i społecznych, udziału w grupach, mediacjach oraz oceniania i komentowania zamieszczonych w Portalu artykułów i opracowań.     

 

§ 2. REJESTRACJA

 

1.      Osoba rejestrująca się w portalu ma obowiązek podania prawdziwych danych.

 

2.      Zarejestrowany Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na potrzeby Portalu.

 

3.      Podczas rejestracji Użytkownik podaje nick, hasło, adres e-mail, imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, a także dane dotyczące regionu geograficznego, w którym ma miejsce zamieszkania.

 

4.      Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazanym w formularzu adresie e-mail potwierdzenie uzyskania Konta.

 

5.      Użytkownik zobowiązuje się do ochrony tych danych przed dostępem osób do tego niepowołanych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługującym się hasłem Użytkownika.

 

6.      W razie ujawnienia naruszenia bezpieczeństwa jakichkolwiek danych zawartych w Portalu, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora.

 

7.      Administrator ma prawo odmówić rejestracji bez podania przyczyny.

 

8.      Administrator może każdej chwili zablokować dostęp Użytkownika do Portalu bez uprzedniego powiadamiania, w sytuacji naruszenia przez Użytkownika postanowień zawartych w § 4 Regulaminu, a także podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przez dostęp przepisów karnych, karnoskarbowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa prasowego, ochrony danych osobowych (baz danych) lub stwierdzenia godzenia w interesy Administratora.

 

 

§ 3.  ZAKRES USŁUG  

 

1.      Dla Gości w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie ogólnie dostępne zasoby Portalu, w tym baza adresowa obejmująca wykaz publicznych i niepublicznych placówek zajmujących się pomocą psychologiczną i psychiatryczną oraz artykuły i opracowania o tematyce psychologicznej i społecznej.

 

2.      Dla Użytkowników w ramach portalu dostępne są nieodpłatnie:

a)      publikowanie ocen i komentarzy do artykułów oraz opracowań, o których mowa w ust.1,

b)      udział w grupach, gdzie poprzez wymianę doświadczeń Użytkownicy udzielają sobie nawzajem wsparcia psychologicznego oraz uczą się radzenia z różnymi sytuacjami życiowymi. Każdy Użytkownik portalu może założyć swoją własną grupę lub dołączyć do już istniejącej, przy czym przy zakładaniu nowej grupy Użytkownik decyduje, czy grupa ta ma być zamknięta, czy też otwarta na widok publiczny, co do liczby miejsc w grupie, a także akceptuje i usuwa osoby chcące w niej uczestniczyć,

c)      udział w mediacjach prowadzonych przy współudziale mediatora, wybieranego przez Użytkowników,

d)      funkcja „katharsis", gdzie Użytkownicy będą mogli dokonać publicznych przeprosin, wybaczenia lub terapeutycznego samooczyszczenia.

e)      Portal jest Bazą Danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych, które podlegają ochronie również na podstawie prawa autorskiego, jako niezależne utwory.

 

3.     Dla Użytkowników dostępne są również odpłatne usługi obejmujące porady psychologiczne, społeczne oraz terapie świadczone przez Partnerów, których lista wyświetlona jest na stronie Portalu, możliwość dodawania wpisów do bazy adresowej, grupy i konta premium.

 

4.     Administrator prowadzi również działalność marketingową (reklamową) i zastrzega sobie prawo umieszczania w Portalu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczone na stronach Portalu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 

5.     Korzystanie ze stron Portalu nie oznacza nabycia przez Gościa lub Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów na nich dostępnych. Gość lub Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonymi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz ustawy o ochronie baz danych.

 

6.      Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania. W przypadku umieszczenia w Portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Administratora oraz usunięcia z Portalu.

 

7.     Administrator uruchomił usługę „newslettera", która ma charakter nieodpłatny, dostępny dla każdego Użytkownika oraz Gościa, który w dostępnym formularzu wpisując swój adres e-mailowy zamówił tę usługę.

 

8.     „Newsletter" jest przesyłany do Użytkowników i Gości, którzy wyrazili na to zgodę.  Zawiera: informację o nadawcy, treść nagłówka, informację o artykułach, opracowaniach,  nowościach oraz odnośnik na stronę Portalu.

 

9.      Zamówienie „newslettera" jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika (Gościa) zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty komercyjne Administratora oraz jego Partnerów.

 

10.  Użytkownik (Gość) może w każdej chwili wycofać się z otrzymywania „newslettera" poprzez potwierdzenie rezygnacji.      

 

 

§4. USŁUGI ODPŁATNE

 

1. Centrum porad

a)      Świadczenie tych usług odbywa się za pośrednictwem Portalu w następujących formach: jednorazowa porada przez e-mail, rozmowa w prywatnym pokoju forumowym, rozmowa na czacie, rozmowa telefoniczna/przez komunikator internetowy, rezerwacja wizyty w gabinecie. Wybór formy świadczenia usług należy do Użytkownika oraz samego Partnera, który w swoim profilu wskazuje dostępne formy świadczonych przez niego usług.

b)      Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i cen świadczonych usług oraz czasu reakcji Partnera znajdują się w profilach poszczególnych Partnerów umieszczonych na stronie Portalu w zakładce „Centrum Porad".

c)      Użytkownik deklarujący zamiar zawarcia umowy określonej w ust.1 pkt b zobowiązany jest wejść do profilu wybranego przez siebie Partnera oraz zamówić wybraną usługę przez najechanie i kliknięcie opcji „zamów".

d)      Z chwilą kliknięcia opcji „zamów" zlecenie Użytkownika zostanie przesłane do wybranego Partnera, a ten decyduje o przyjęciu zlecenia oraz ustala termin rozmowy w prywatnym pokoju, na czacie, rozmowy telefonicznej/przez komunikator internetowy lub ustala termin wizyty Użytkownika w gabinecie.

e)      Umowa o świadczenie usługi zawierana jest z chwilą zapłaty przez Użytkownika wynagrodzenia, która odbywa się za pośrednictwem Dotpay i zgodnie z zasadami Regulaminu Dotpay. Brak zapłaty wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości powoduje, że Partner nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Użytkownika.

f)      Użytkownik może dokonać płatności za pomocą: karty kredytowej, e - przelewu, przelewem tradycyjnym, przekazem pocztowym, w sklepach sieci Żabka, w sieci Moje Rachunki lub za pomocą telefonu mPay.  

 

2. Baza adresowa

a)      Usługi dodawania wpisów do bazy adresowej świadczone są zarówno dla Użytkowników jak i dla Gości

b)      Informacje dotyczące zakresu i cen świadczonych usług znajdują się nad formularzem dodawania nowej lokalizacji

c)      Po wypełnieniu formularza dodania nowej lokalizacji, kliknięciu "zapisz" oraz opłaceniu należności za pśrednictwem systemu Dotpay (za pomocą jak §4 ust.1 pkt f), wpis zostanie dodany do bazy adresowej, a tym samym usługa zostanie zrealizowana, w przeciągu 7 dni roboczych.

d)      Wpisy są moderowane. Niezwiązane z kategoriami bazy adresowej lub niezgodne z prawdą nie będą publikowane, a płatności dokonane za nie, nie będą zwracane. Jeśli w bazie adresowej nie ma odpowiadającej wpisowi kategorii, a Użytkownik lub Gość uważa, że jego wpis jest związany z tematyką portalu Plasterek.pl powinien wcześniej napisać na adres plasterek@plasterek.pl prośbę o dodanie kategorii.

e)      Na adres e-mailowy podany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia, a po realizacji usługi dodania wpisu  zostanie wysłana faktura w formacie pdf.

f)      Wpisy w bazie adresowej są wyświetlane przez okres jednego roku. Przed upływem tego terminu  (o czym wcześniej poinformujemy drogą e-mailową lub telefoniczną) istnieje możliwość przedłużenia czasu jego wyświetlania po wcześniejszym opłaceniu kolejnego abonamentu.

 

3. Grupa premium

a)   Usługa, w której użytkownik może aktywnie promować swoje usługi, warsztaty, szkolenia itp.

b)   Grupę premium może założyć każdy użytkownik portalu.

c)   Grupa premium jest grupą płatną, a wysokość opłaty zależy od czasu aktywności takiej grupy, dlatego po wybraniu jej, automatycznie zaznaczy się również "Data zakończenia". Cennik usługi jest ustalony przez administratora i należy się z nim zapoznać przed utworzeniem grupy.

d)   Po wypełnieniu formularza i kliknięciu buttona "Aktywuj" nastąpi przeniesienie do systemu płatności Dotpay. Po opłacenia należności za pośrednictwem systemu Dotpay (patrz: §4 ust.1 pkt f), grupa zostanie aktywowana, a tym samym stanie się widoczna dla użytkowników portalu.

 

4. Konto premium

a)   Usługa, dzięki której użytkownik ma dostęp do dodatkowych funkcjonalności i treści portalu, oraz w ramach której otrzymuje dodatkowe profity w postaci np. zniżki na szkolenia online.

b)   Konto premium może wykupić każdy użytkownik portalu.

c)   Konto premium można aktywować w edycji swojego profilu w zakładce "konto".

d)   Konto premium jest aktywne określony czas, a po jego upływie można ponownie je aktywować.

e)   Aktywując konto premium użytkownik otrzymuje dostęp do:

  • dodatkowych artykułów i treści portalu oznaczonych napisem "premium"
  • wzbogaconej wyszukiwarki o zakładkę "użytkownicy"
  • korzystania w wypowiedziach z dodatkowych emotikon
  • otrzymuje zniżkę na warsztaty online w wysokości - 5% przy wykupieniu konta premium na 6 miesięcy, i 10% przy wykupieniu konta na 1 rok
  • bezpłatnych warsztatów online organizowanych przez portal

 

 

§5. ZAWARCIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.      Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z usług przez Użytkownika, z zastrzeżeniem § 4 ust.1 pkt e oraz § 4 ust.2 pkt c Regulaminu.

 

2.      Użytkownik może odstąpić od umowy w każdym czasie bez podania przyczyn, jeżeli jej przedmiotem jest świadczenie usług bezpłatnych.

 

3.      Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest udzielanie porad w formie odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pośrednictwem poczty e-mail, rozmowy w prywatnym pokoju, rozmowy na czacie, rozmowy telefonicznej/przez komunikator internetowy, jeżeli świadczenie zamówionych usług zostało już rozpoczęte.

 

4.      Użytkownik może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest wizyta w gabinecie Partnera, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu złoży Partnerowi co najmniej 24 godziny przed umówioną wizytą.

 

5.      Partner jest uprawniony do zaprzestania udzielania porady w przypadku przekazywania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także w sytuacji gdy Użytkownik naruszy § 6 ust. 3 Regulaminu. W takim przypadku wynagrodzenie zapłacone przez Użytkownika nie podlega zwrotowi.  

 

 

 

§ 6. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

1.     Użytkownik ma prawo:

a)      wglądu do swoich danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz ich zmiany poprzez stronę edycji profilu Użytkownika przy wykorzystaniu swojego Nicku i hasła, przesłanie maila na adres plasterek@plasterek.pl lub wysłanie listu poleconego na adres Siloe Dariusz Siatka ul. Armii Krajowej 4/2 33-300 Nowy Sącz.

b)      dowolnej liczby zmian własnego hasła dostępu,

c)      wyrejestrowania się z Portalu w każdym momencie.

 

2.    Użytkownik ma obowiązek:

                                      a)   korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem,

                                      b)   podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą,

                                      c)   przestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.

 

3.    Użytkownikowi nie wolno:

a)      wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym, dobrymi obyczajami oraz Netykietą,

b)      umieszczać na Portalu treści i materiałów reklamowych (z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych - grupy premium), oraz wykorzystywać narzędzi Portalu do rozsyłania spamu,

c)      zakłócać funkcjonowanie Portalu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie, w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,

d)      publikować w Portalu informacji, które naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych, naruszające zasady uczciwej konkurencji, zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, a także zabronione przez prawo lub godzące w przekonania światopoglądowe lub religijne.  

 

 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1.      Reklamacje dotyczące korzystania z usług Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: plasterek@plasterek.pl . Reklamacje powinny być wysyłane z adresu, który został podany podczas rejestracji.

2.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, a także opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.

3.      Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

4.      Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mailowy.

 

 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.      Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Portalu opracowane zostały rzetelnie, w sposób bezstronny, z poszanowaniem praw Użytkowników i przy wykorzystaniu fachowej wiedzy partnerów Portalu. Administrator nie gwarantuje Użytkownikom poprawności zamieszczonych w Portalu danych, ani ich przydatności do jakiegokolwiek celu.

 

2.      Wszelkie dane, artykuły lub opracowania zamieszczone w Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym.

 

3.      Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      jakiekolwiek straty, w tym utratę zysków, poniesione przez Użytkownika wynikające z niekompletnych lub błędnych informacji dotyczących artykułów i opracowań zamieszczonych w Portalu,

b)      jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowanej nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,

c)      przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora, a w szczególności z przyczyn technicznych, jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z powodu siły wyższej, w szczególności powodzi, strajków, wojny, pożaru itp.

d)      zaprzestania świadczenia w dowolnym czasie Usługi lub Usług dostępnych w ramach Portalu bez uprzedzenia i podania przyczyn, 

e)      wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z przyczyn niezależnych od Administratora,

f)        treści publikowane przez Użytkowników, ani za działania (zaniechania) Partnerów w związku ze świadczeniem przez nich usług.   

 

4.      Administrator zastrzega sobie prawo do:

a)      wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Portalu,

b)      zmiany siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej lub treści formularzy w Portalu,

c)      okresowego wyłączenia dostępności Portalu w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Portalu oraz do zakończenia świadczenia jakiejkolwiek Usługi lub Usług w ramach Portalu bez uprzedzenia i podania przyczyn.

 

5.      Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie.     

 

 

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1.      Administrator nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych o Użytkownikach poza tymi, które są niezbędne do świadczenia usług oraz tymi, które zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika lub mogą być gromadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

 

2.      Dane osobowe, podane przez Użytkownika, są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione.

 

3.      Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.

 

4.      Administrator może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom lub organom  chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

5.      Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby pocztą elektroniczną lub listem poleconym na adres Administratora, chyba że dane takie są niezbędne do realizacji usługi. W takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez Portal.

 

6.      Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu „cookies". Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych w komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań. Użytkownik korzystając z portalu wyraża zgodę na używanie przez Administratora mechanizmu cookies. Jednocześnie użytkownik ma możliwość zmiany ustawień w swojej przeglądarce, tak by pliki cookies były blokowane w całości lub w jakiejś części, np. w stosunku do określonych stron. Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na funkcjonalność dostępną na danej stronie internetowej.

Administrator wykorzystuje mechanizm plików cookies do prawidłowego funkcjonowania serwisu, zbierania statystyk np. odwiedzin, efektywności kampanii reklamowych. Dzięki nim pozwala Użytkownikom na używanie narzędzi społecznościowych, wtyczek do innych serwisów (np. Facebook) oraz pozwala na zapamiętywanie ustawień logowania. Mechanizm plików cookies pozwala Administratorowi również na dostarczanie Użytkownikom odpowiadających ich zainteresowaniom reklam.

 

7.      Dokonując rejestracji w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych Administratora i jego Partnerów środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

8.      Postanowienia § 7 Regulaminu stosuje się również do danych osobowych Gościa, który zamówił usługę „newslettera".  

 

 

§ 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1.      Szata graficzna i pozostałe elementy Portalu, w tym wszystkie artykuły, publikacje, opracowania oraz znaki towarowe znajdujące się na stronach Portalu są chronione polskim prawem oraz umowami międzynarodowymi. Ich rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Administratora lub jego Partnerów rodzi odpowiedzialność karną oraz cywilną.

2.      Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Portalu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.

 

§ 11. WARUNKI TECHNICZNE

 

1.      Z Portalu mogą korzystać Internauci, których komputer umożliwia połączenie się z Internetem i instalację przeglądarek internetowych, takich jak:

-        Internet Explorer w wersji 5,5 i wyższej,

-        Opera,

-        Mozilla,

oraz obsługę poczty elektronicznej w formacje tekstowym i html.

 

2.      W celu dostępu do niektórych usług, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika konta elektronicznego (adresu e-mail).

 

3.      Wymagania systemowe:

-        procesor 233 Mhz lub szybszy,

-        system operacyjny Microsoft Windows XP,

-        monitor o rozdzielczości 1024x768,

-        256 MB pamięci RAM.

 

4.      Włączona obsługa Javascript.

 

 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Portalu „Plasterek".

 

2.      Rejestracja Użytkownika w Portalu następuje po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.

 

3.      Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Portalu. Zmiany obowiązują od dnia ich umieszczenia. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z ich akceptacją.

 

4.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w formie elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz innych mogących mieć zastosowanie aktów prawnych.

 

5.      Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, to nie będzie to miało wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.

 

 

 

 

Obsługa prawna portalu:

Kancelaria Prawna Dominik Bońkowski