Polityka prywatności

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  1. Administrator nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych o Użytkownikach poza tymi, które są niezbędne do świadczenia usług oraz tymi, które zostały dobrowolnie podane przez Użytkownika lub mogą być gromadzone zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Dane osobowe, podane przez Użytkownika, są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione.
  3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych i statystycznych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.
  4. Administrator może przetwarzać dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom lub organom  chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby pocztą elektroniczną lub listem poleconym na adres Administratora, chyba że dane takie są niezbędne do realizacji usługi. W takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez Portal.
  6. Administrator w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu „cookies". Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych w komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań oraz zainteresowań.
  7. Dokonując rejestracji w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych Administratora i jego Partnerów środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  8. Postanowienia § 7 Polityki Prywatności stosuje się również do danych osobowych Gościa, który zamówił usługę „newslettera".